Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Woensdag 13 februari 2019

De WAB moet zorgen voor een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Wel zijn de plannen voor de nieuwe proeftijdregels uit het wetsvoorstel gehaald.

Dit zijn de wijzigingen:
•    Ontslagrecht: Als u iemand wilt ontslaan, moet u voldoen aan één van de acht gronden voor ontslag. Onder de WAB is ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond. Door de cumulatiegrond wordt het weer mogelijk om ontslaggronden te combineren (bijvoorbeeld disfunctioneren en verstoring van de arbeidsrelatie). Beide omstandigheden bieden afzonderlijk beschouwd misschien onvoldoende grond voor ontslag, maar in combinatie wel. Bij ontslag op basis van deze i-grond kan de werknemer een hogere vergoeding krijgen.
•    De keten wordt verruimd. Een werknemer kan weer drie jaar in tijdelijke dienst zijn. De verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten blijft in principe zes maanden. 
•    Het recht op een transitievergoeding geldt niet meer pas na twee jaar dienstverband. Onder de WAB heeft een werknemer al vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag, ook tijdens zijn proeftijd. En wie langer dan tien jaar in dienst is, bouwt geen extra hogere transitievergoeding meer op. Voor elk jaar dienstverband betaalt u dus 1/3 bruto maandsalaris (ook na 10 jaar dienstverband). De afronding op halve dienstjaren wordt geschrapt. De werkgever moet de transitievergoeding straks berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.
•    Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoedingen te compenseren als ze hun organisatie moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
•    Oproepkrachten krijgen meer bescherming door uitbreiding van hun rechten. Zo moet de werkgever jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract (dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden) en hoeft een oproepkracht straks alleen gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. 
•    Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers en payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers.
•    Het systeem van sectorpremies verdwijnt voor een systeem waarbij de WW-premie afhangt van de keuze voor een vast of tijdelijk contract. Als werkgever gaat u namelijk een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. De WW-premie wordt dus gedifferentieerd naar de aard van het contract. 

Eerste Kamer moet nog met wetsvoorstel instemmen
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de WAB, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel, gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in.

Voor alle vragen omtrent de WAB en het arbeidsrecht kunt u terecht bij onze juriste mr. Nathalie van Goor.